Polityka prywatności serwisu internetowego udruk.pl

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe Klientów, stosujemy zasady:
- zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Klientów),
- minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
- prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
- ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
- integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
- rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest t4studio z siedzibą w Piastowie (ul. Słowackiego 33b, 05-820 Piastów).

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@t4studio.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: info@t4studio.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem RODO. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wystawienia faktury VAT – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) wystawiania faktur VAT i/lub kontaktu w przyszłości – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przechowywaniu Pani/Pana danych w bazie w celu przyspieszenia wystawienia faktur VAT oraz w celu możliwości skontaktowania się z Pani/Panem w przyszłości;
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom kontrolnym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zleceni administratora: dostawcom usług IT, operatorom pocztowym oraz firmą kurierskim.

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w wystawiona fakturach VAT będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane w celu wystawienia faktur VAT w przyszłości będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłożony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawne uzasadnionego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu wystawienia faktur VAT w przyszłości oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochotny przed takimi roszczeniami przez administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Podane danych jest niezbędne w celu wystawienia faktury VAT; obowiązek ich podania w przypadku wystawienia faktury VAT wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury oraz realizacji zamówienia.

Data aktualizacji: 25 maja 2018r.