Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Portal internetowy udruk.pl, działa pod adresem http://www.udruk.pl .

Kontakt z Portalem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@udruk.pl; telefonicznie: 505-002-602 lub 606-628-969.

Słowniczek:

Portal - prowadzony przez udruk.pl, internetowe zestawienie cen;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Portal skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Portalu, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Portalu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Drukarnia udruk, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Portal;
Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)
Pliki elektroniczne - treści cyfrowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Portal prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Portal zamieszcza na stronie www.udruk.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe udruk.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b. Procesor: 1 GHz
c. RAM: 1 GB pamięci RAM
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Opcjonalnie: słuchawki
h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
i. Przeglądarka internetowa z obsługą JS: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w Portalu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Portal urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Portal może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Portalu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Portalem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Portal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Portal przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Portal dostępności towarów u dostawców Portalu.

5. Zamieszczone przez Portal zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów).

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów lub usług,
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Portalu.

7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Portalu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Portalem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Portal zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Portal zwróci wpłacone pieniądze.

9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Portal zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Portal anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Portalu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki lub do momentu akceptacji plików produkcyjnych. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

Ceny towarów. 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Portalu:

a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Portal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Portalie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "dostawa" Koszty dostawy.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia, zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktu na stronach pomocy, Portal wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

III. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Portalu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest na Stronie produktowej. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "dostawa" Koszty dostawy.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
b. do Punktu Odbioru lub paczkomatu InPost;

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

5. Ze względu na rodzaj towarów, Portal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Portalowi rozpatrzenie reklamacji.

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność gotówką: przedpłata, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Wpłaty mogą być opłacone wyłącznie w formie całkowitej przedpłaty na konto.
b. przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Portal potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Portalu. Wpłaty mogą być opłacone wyłącznie w formie całkowitej przedpłaty na jedno z poniżych kont:
ing - 65 1050 1054 1000 0090 9275 2386
pkobp - 50 1020 5558 1111 1216 6940 0027

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w formie całkowitej przedpłaty na konto. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Portal potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. W przypadku wybranych towarów, Portal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

V. Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.

2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Portal zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Portalu: udruk - Dział Zwrotów i Reklamacji - adres do wysyłki prześlemy e-mailem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury).

5. Portal jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży z Portalem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

6. Portal niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Portal zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Drukarnia udruk - Dział Zwrotów i Reklamacji (adres do wysyłki prześlemy e-mailem) oraz dokonać zwrotu towaru do Portalu.

2. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 6 ust. 5.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Portal dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Portalu.

VII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Portal do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Portalu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Portalu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Portalu o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Portalu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Portal zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VIII. Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego projektu produktu, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Szczegółowe wymagania techniczne.

2. Realizacja zamówienia zawierającego projekt rozpoczyna się po otrzymaniu przez Portal potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

3. Wszystkie ceny projektowe zamieszczone na stronie internetowej Portalu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Portal informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Portalu. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Portal dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom.

5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

6. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem nie skorzystania z uprawnienia opisanego w pkt VII ust. 3 pkt 5 Regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Portal dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

8. Zasady korzystania z projektów: zakup wykonanych przez Portal projektów upoważnia do korzystania ich przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Portal lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego projektu zawierającego zdjęcia objęte licencjami w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku.

9. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

a. pobrany plik jest uszkodzony;
b. pobrany plik nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie);
c. pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu wspólnie ustalanego czasu realizacji od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego projekt. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację. Klient może skorzystać z formularza kontaktu na stronach pomocy. Portal, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

IX. Materiały graficzne Klienta – pliki do druku.

1. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Portalu www.udruk.pl Specyfikacje i makiety dostępne są na oddzielnej stronie z szablonami. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Portalu www.udruk.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.

2. Portal www.udruk.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.

3. Portal www.udruk.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.

4. Akceptacja plików odrzuconych. Akceptacja pliku mimo jego niepomyślnej weryfikacji przez Konsultanta, powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Konsultanta i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.

5. Portal nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.

6. Kupujący oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia umożliwiające reprodukcję przedmiotu Zamówienia w ilościach wskazanych w zamówieniu. W szczególności Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego materiału jako podmiot autorskich praw majątkowych i/lub praw pokrewnych lub licencjobiorca w zakresie tych praw. Kupujący oświadcza, również że wykonanie przedmiotu Zamówienia nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, autorskich praw osobistych jak również dóbr osobistych osób trzecich.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Portalu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie udruk oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Portal. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Portal lub partnerów handlowych Portalu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Portalu lub u ww. partnerów.

4. Klienci Portalu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

5. Konto danego Klienta w Portalu www.udruk.pl może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Portal w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez Klienta.

Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Drukarnia udruk.

2. Towary prezentowane na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Portal wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony merlin.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Portal to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.udruk.pl.
c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Portalu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Portalem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 marca 2015 roku do odwołania.

8. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Portal, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.udruk.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy (F&Q), gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.